Chronostasis   2019-2021
Society is in a continuous state of accelerating change where the well-known saying “the future is not what it used to be” is increasingly true. The world around us is becoming more complex, faster and more individual, with robotization, continuous monitoring, and artificial intelligence becoming increasingly influential. These lightning-fast High Tech developments can still be followed rationally for some of us, however we become emotionally blocked because the new reality exceeds our fantasy. We can ask ourselves how do we stand as human beings in this new reality? We probably can't imagine it anymore, and we're getting further and further behind emotionally. The tendency to cling to the past is increasing and the uncertainty about the future is growing as reality rages on. This makes it seem that there is an increasing need for context, connection and bridging.
New technology, such as robots and the Internet of Things, will primarily be used to replace human labour. The big question that remains is, what are all those people going to do then? We have built a social system worldwide based on work. We work not only for an income but also for dignity and fulfillment in life. The disappearance of this pillar is an important issue for the coming decades. My vision is that a new society will emerge, based on cohesion of individuals, in which more emphasis is placed on emotional developments and where achievement is valued on culturally creative aspects.
Changes are driven by time; the most important factor in human life. Time does not actually exist, it is not tangible, but it affects everything; however, often without us realizing it. Time helps us to organize, like a sort of sequential rhythm of life. I find our unconscious dependence on time interesting. This dependence gives me the inspiration to elaborate in this book on some specific aspects of time.
Chronostasis is the phenomenon that the first impression of a new event lasts longer than that of an already known event, suggesting that there is an internal delay in time perception to support the special attention and associated brain activity required for processing. Science thinks this stems from the human survival instinct of allowing extra time for important decisions. This book invites you to dwell a little longer in time on the works shown.​​​​​​​

Chronostasis  2019-2021
De samenleving is in een continue staat van versnelde verandering waarbij het bekende gezegde ‘de toekomst is niet meer wat deze geweest is’ in toenemende mate geldt. De maatschappij wordt steeds complexer, sneller en individueler waarbij robotisering, voortdurende monitoring, en kunstmatige intelligentie een steeds grotere invloed gaan krijgen. Deze razendsnelle High Tech ontwikkelingen zijn voor sommigen van ons rationeel nog wel te volgen, echter emotioneel raken wij geblokkeerd omdat de nieuwe werkelijkheid onze fantasie overstijgt. Wij kunnen ons afvragen hoe wij als mens in deze nieuwe werkelijkheid staan? Wij kunnen er ons er waarschijnlijk geen voorstelling meer van maken, en wij raken steeds verder op een emotionele achterstand. De neiging aan het verleden vast te houden wordt steeds groter en de onzekerheid over de toekomst neemt steeds verder toe, dat terwijl de werkelijkheid voortraast. Hierdoor lijkt het of er meer en meer behoefte is aan context, verbinding en overbrugging.
Nieuwe technologie, zoals robots en Internet of Things, zal primair ingezet worden om menselijke arbeid te vervangen. De grote vraag die overblijft is, wat gaan al die mensen dan nog doen? Wij hebben wereldwijd een sociaal systeem opgebouwd dat gebaseerd is op werk. Wij werken niet alleen voor een inkomen maar ook voor waardigheid en een levensvervulling. Het wegvallen van deze pijler is een belangrijk vraagstuk voor de komende decennia. Mijn visie is dat er een nieuwe maatschappij zal ontstaan, gebaseerd op samenhang van individuen, waarin meer nadruk gelegd wordt op emotionele ontwikkelingen en waarbij prestatie gewaardeerd wordt op cultureel creatieve aspecten.
Veranderingen worden gestuurd door de tijd; de allerbelangrijkste factor in het leven van de mens. Tijd bestaat eigenlijk niet, het is niet tastbaar, maar het beïnvloedt alles; echter veelal zonder dat wij dat in de gaten hebben. Tijd helpt ons te organiseren, als een soort volgordelijk ritme van het leven. Onze onbewuste afhankelijkheid van tijd vind ik interessant. Deze afhankelijkheid geeft mij de inspiratie om in dit boek een aantal specifieke aspecten van tijd uit te werken.
Chronostasis is het fenomeen dat de eerste indruk van een nieuwe gebeurtenis langer duurt dan die van een reeds bekende gebeurtenis wat suggereert dat er een inwendige vertraging van de tijdsbeleving plaatsvindt om de speciale aandacht en bijbehorende hersenactiviteit, die nodig is voor de verwerking, te ondersteunen. Wetenschap denkt dat dit voortkomt uit het overlevingsinstinct van de mens waarbij extra tijd wordt ingeruimd voor belangrijke beslissingen. Dit boek nodigt uit om iets langer in tijd stil te staan bij de getoonde werken.
Back to Top