Incertum     the uncertain time (2023-2025)
We are living in a time of constant change and increasing tensions. It seems as though we have reached a crossroads where the paths ahead are no longer clear. The world in which we live is constantly shifting, and this constant state of flux creates a profound sense of uncertainty.
For the generation now shaping its future, this uncertainty brings both challenges and opportunities. They are faced with a world where traditional structures are shifting, yet they also have the chance to explore new paths and innovate. However, older generations seek stability in a world where past certainties have disappeared entirely. This forces them to step out of their comfort zone, explore new possibilities, and innovate in their approaches to problems.
Uncertainty drives society apart. This is further exacerbated by the extensive technological developments involving artificial intelligence. Society has become more egocentric. To overcome this uncertainty, we must collectively strive for adaptability and resilience. This requires not only individual efforts but also collaboration at all levels of society, from the local community to the global arena. It entails creating supportive infrastructures, providing access to resources, and promoting a culture of inclusivity and cooperation.
Incertum      de onzekere tijd (2023-2025)
We leven in een tijd van constante verandering en toenemende spanningen. Het lijkt alsof we op een kruispunt zijn beland, waar de paden voor ons niet langer duidelijk zijn. De wereld waarin we leven, verschuift voortdurend, en deze constante staat van flux geeft een gevoel van grote onzekerheid.
Voor de generatie die nu haar toekomst bepaalt, brengt deze onzekerheid zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Ze worden geconfronteerd met een wereld waarin traditionele structuren verschuiven, maar ze hebben ook de kans om nieuwe wegen te verkennen en te innoveren. De oudere generaties zoeken echter naar houvast in een wereld waar de zekerheden uit het verleden nu volkomen verdwenen zijn. Het dwingt hen om buiten hun comfortzone te stappen, nieuwe mogelijkheden te verkennen en te innoveren in de benaderingen van problemen.
De onzekerheid drijft de samenleving uit elkaar. Dit wordt daarnaast ook versterkt door de verregaande technologische ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie. De samenleving is egocentrisch geworden. Om de onzekerheid de baas te worden zullen wij collectief moeten streven aanpassingsvermogen en veerkracht. Dit vereist niet alleen individuele inspanningen, maar ook een samenwerking op alle niveaus van de samenleving, van de lokale gemeenschap tot de mondiale arena. Het vereist het creëren van ondersteunende infrastructuren, het bieden van toegang tot middelen en het bevorderen van een cultuur van inclusiviteit en samenwerking.
Back to Top